Home TRANG CHỦ Thứ 5, ngày 18/07/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Finance & Retail Văn bản pháp quy
Văn bản của Bộ Y tế
Văn bản pháp quy khác
Văn bản của Công đoàn
Văn bản nội bộ về NCKH
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 3 1 4 8 1 5 2
Số người đang truy cập
2 0 3
 Văn bản pháp quy Văn bản của Bộ Y tế
Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế và Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

        Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

      Nội dung chi tiết của Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế như sau:

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 08/CT-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

CHỈ THỊ

VỀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA TRONG NGÀNH Y TẾ

Chất thải nhựa đang hằng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện các chính sách và giải pháp kim soát ô nhiễm môi trường từ cht thải nhựa. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư kêu gọi cả nước hành động giải quyết vấn đề cht thải nhựa.

Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: cht thải nhựa phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngàcủa nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế; chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đdùng trong y tế; chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động nghiên cứu, sản xut, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất.... Những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có th thay thế bng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đi với môi trường nếu có sự quyết tâm, chung tay của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế cũng như người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để giảm thiểu cht thải nhựa trong ngành y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế, các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế nghiêm túc thực hiện các nội dung sau đây:

1. Các cơ sở y tế

a) Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của đơn vị; trong đó phải có các nội dung, chỉ tiêu phấn đấu và mốc thời gian thực hiện đối với các hoạt động sau đây:

- Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường ung; sử dụng các vật dụng sinh hoạt, các dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa, đựng thuc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, trong hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định và các hoạt động chuyên môn y tế khác nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa.

- Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn, ung của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và tại các cuộc họp, hội nghị, hội tho, đào tạo, tập huấn của đơn vị; tiến tới thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

- Phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và ni lông khó phân hủy trong đơn vị.

b) Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị.

c) Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định.

d) Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, truyền thông, vận đng cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế và cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị.

đ) Tổ chức ký cam kết giữa Thủ trưởng đơn vị với Lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị cung cấp dịch vụ tại cơ sở y tế về việc giảm thiểu cht thải nhựa.

e) Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiu chất thải nha trong hoạt động y tế để bảo đảm an toàn cho người bệnh, cộng đồng và môi trường.

g) Bố trí kinh phí trong nguồn kinh phí được giao hàng năm của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác để thực hiện Chỉ thị.

h) Phát động phong trào thi đua và chủ động phát hiện, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị.

i) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ hằng năm tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về cơ quan quản lý cấp trên.

2. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế và các Sở Y tế tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Hạn chế, tiến tới không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc nlông khó phân hủy tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và các hoạt động khác của cơ quan; thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

b) Phát động phong trào thi đua và vận động mỗi công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện giảm thiểu và tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nlông khó phân hủy.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Cục Quản lý môi trường y tế:

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

- Đầu mối xây dựng tài liệu truyền thông và phối hợp tổ chức truyền thông về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị trong ngành y tế; định kỳ tng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về kết quả thực hiện.

b) Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng:

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thuộc, trực thuộc Bộ và các đơn vị truyền thông giáo dục sức khỏe trong ngành y tế xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyn về giảm thiu chất thải nhựa trong ngành y tế.

- Phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế phát hiện, đề xuất Bộ trưởng Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền biểu dương, tôn vinh, khen thưởng chuyên đề đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có giải pháp, sáng kiến giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa trong ngành y tế.

c) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình kỹ thuật, quchế chuyên môn để giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa, thay thế bằng các sản phẩm có thể tái sử dụng hoặc làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

- Đề xuất, bổ sung tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

d) Cục Quản lý Dược:

Tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược xây dựng kế hoạch và lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

đ) Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền:

Chủ trì, phối hợp vi các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu cht thải nhựa trong nuôi trng, chế biến, sản xut, kinh doanh, nhập khẩu, lưu hành dược liệu và thuốc ctruyền.

e) Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế xây dựng kế hoạch và lộ trình giảm thiu chất thải nhựa trong các hoạt động sn xuất, kinh doanh của đơn vị.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực trang thiết bị y tế nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa.

g) Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đầu mối đề xuất cơ chế chính sách về tài chính hỗ trợ các cơ quan, đơn vị y tế thay thế việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy bằng các sản phẩm có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường.

- Nghiên cu, đề xuất bổ sung tiêu chí điểm kỹ thuật trong quy định về đấu thầu thuốc, trang thiết b, vật tư y tế phù hợp với quy định của Luật đấu thầu để khuyến khích việc mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

h) Các Viện chuyên ngành gồm: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh:

- Phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế tập huấn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này tới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế và các Sở Y tế và các đơn vị có liên quan.

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị này tại các đơn vị y tế.

i) Các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp y tế:

Xây dựng tài liệu và đưa nội dung giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế vào chương trình, nội dung giảng dạy cho sinh viên ngành y tại các cấp.

k) Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Chỉ đạo quán triệt, tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chỉ thị đến tất cả các đơn vị thuộc thm quyền quản lý từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã, phường, thị trấn và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong lĩnh vực y, dược, các hiệu thuốc, nhà thuốc đóng trên địa bàn.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có cơ chế chính sách về tài chính hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện kế hoạch thay thế việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế địa phương và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý môi trường y tế trước ngày 31/12 hàng năm.

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để 
t/h);
- Các Vụ, Cục, Tổng c
c, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế (để t/h);
- Các Viện trực thuộc Bộ Y tế (đ
ể thực hiện)
- Các Trường đại học Y thuộc Bộ Y t
ế (đ t/h)
- S
ở Y tế các tnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BYT (đ
 t/h);
- Y tế các Bộ, ng
ành (để t/h);
- Lưu: VT, MT.

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Tiến

   
 

          Tải đầy đủ nội dung theo đường link: Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
       
          Mặc khác, đ
ể triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế trên toàn quốc nhằm chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của quốc gia, Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế như sau:
 
Tải đầy đủ nội dung theo đường link: Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tếTệp đính kèm:
Chithi_08giamthieuchatthainhua.pdf
Ke_hoach_thuc_hienHNTT.pdf
Ngày 16/08/2019
BBT Website  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích