Home TRANG CHỦ Chủ nhật, ngày 16/06/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 9 2 5 2 1 1
Số người đang truy cập
1 4 2
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức,viên chức tại các đơn vị trong ngành y tế năm 2011

Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử tại các đơn vị trong ngành y tế năm 2011 và những năm tiếp theo..

 

Mục đích tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế nhằm phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở, của Quy tắc ứng xử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trong ngành y tế. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa, đoàn kết, thống nhất tại các đơn vị trong ngành. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc, đảm bảo công khai minh bạch, hành vi ứng xử văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức y tế trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; ngăn ngừa phòng chống tham nhũng lãng phí, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế và xây dựng đơn vị phát triển.

Theo đó Bộ Y tế yêu cầu 100% các đơn vị trong ngành y tế xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị y tế từ trung ương đến địa phương được quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy tắc ứng xử về những việc cán bộ, công chức, viên chức được làm và không được làm. Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong rtaof xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Về nội dung kế hoạch, các đơn vị báo cáo Cấp ủy cấp trên trực tiếp, thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cơ quan, đơn vị do đồng chí Bí thư cấp ủy hoặc Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn làm Phó trưởng ban thường trực; thành viên là đại diện các phòng ban, bộ phận, lãnh đạo các tổ chức quần chúng. Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên xây dựng quy chế làm việc và kế hoạch cụ thể trong từng năm.

Về Quy chế dân chủ, tổ chức tuyên truyền giáo dục, học tập, quán triệt các văn bản pháp quy về dân chủ, công khai, minh bạch; kết hợp tực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ngành, gắn với việc thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn và các đoàn thể quần chúng khác trong việc thực hiện Quy chế dân chủ.

Về Quy tắc ứng xử, tiếp tục tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung của Quy tắc ứng xử được ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế từ trung ương đến địa phương; kết hợp xây dựng tiêu chí thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với vận động cán bộ, viên chức viết bản cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử này.

Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng như báo, tạp chí, đài phát tahnh, truyền hình, bản tin nội bộ về nội dung của Quy chế dân chủ và Quy tắc ứng xử. Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội họp như hội nghị, hội thảo, hội nghị cán bộ viên chức, sinh hoạt khoa phòng. Sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật để ca ngợi những điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử; phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp với những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử. Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử tại những nơi dễ nhìn thấy, nơi nhiều người qua lại, phù hợp với từng loại hình đơn vị sự nghiệp y tế.

Phát động các phong trào thi đua làm theo lời Bác dạy kết hợp với các phong trào thi đua khác trong toàn ngành, trong đơn vị. Kiểm tra đánh giá phong trào thi đua yêu nước, thực hiện kế hoạch y tế hàng năm với việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức vào dịp cuối năm. Xây dựng tiêu chí đánh giá và xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có tiêu chí về kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Ban Thanh tra nhân dân, công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng trong các đơn vị là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử. Tổ chức Hội thi tuyên truyền về Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế; tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết nêu những tấm gương người tốt, việc tốt; khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử; kiên quyết xử lý những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với Quy tắc ứng xử hoặc cố tình vi phạm.

Đặc biệt đối với các đơn vị có chức năng khám chữa bệnh, cùng với việc triển khai các giải pháp đồng bộ khác cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập, Quy tắc ứng xử với người bệnh và gia đình người bệnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám chữa bệnh. Triển khai Đề án “Xây dựng mô hình điểm về thực hiện Quy tắc ứng xử và giảm tình trạng quá tải bệnh viện”, tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các đơn vị khác trong ngành.

Củng cố, duy trì phòng tiếp công dân; xây dựng đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống đường dây nóng, hộp thư góp ý của nhân dân, thông báo công khai số máy di động của lãnh đạo khoa, phòng, ban của đơn vị và của các cấp có thẩm quyền; kịp thời xử lý các đơn thư khiếu nại, kiến nghị tránh để tồn đọng, kéo dài. Hàng năm tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp triển khai nội dung của Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử. Thục hiện kểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện định kỳ hay đột xuất từ trung ương đến địa phương. Ban chỉ đạo các cấp tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm đánh giá kếtquả đạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm tiếp theo và gửi về Bộ Y tế trước ngày 25/10 hàng năm.

 

Ngày 17/05/2011
PGS.TS. Triệu Nguyên Trung  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích